Ogłoszenie wyników

31 maja 2017r. o godzinie 16:00 w Warszawie w Hotelu MDM odbyła się gala konkursu TOPTEN Okna 2017, podczas której zostały ogłoszone wyniki czwartej edycji konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną. Zgodnie z założeniami konkurs TOPTEN Okna ma stanowić platformę mającą na celu pomoc inwestorom, projektantom, audytorom energetycznym w wyborze najlepszej pod względem oszczędności energii i kosztów dostępnej na rynku polskim stolarki budowlanej.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono firmy produkujące stolarkę dostępną na polskim rynku. Zgłoszone wyroby poddano szczegółowej ocenie, zgodnie z zasadami konkursu. Wykonano też analizę rynku stolarki budowlanej. W ramach konkursu przeanalizowano łącznie ponad 550 wyrobów, wybierając produkty charakteryzujące się energooszczędnymi właściwościami.

Kategorie

W konkursie TOPTEN Okna 2017 brali udział producenci okien pionowych, okien dachowych oraz drzwi zewnętrznych. W konkursie wyróżniono produkty w pięciu kategoriach:

Wyniki Konkursu TOPTEN OKNA 2017

W konkursie TOPTEN Okna 2017 brali udział producenci okien pionowych, okien dachowych oraz drzwi zewnętrznych. W konkursie wyróżniono produkty w pięciu kategoriach:Kryteria oceny

Konkurs na najlepszą stolarkę budowlaną organizowany jest od 2012 roku. Z każdą edycją doskonalone są metody oceny, pozwalające wskazać najlepsze wyroby budowlane. Deklarowane parametry muszą być potwierdzone badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratoria.

W IV edycji konkursu brano pod uwagę następujące parametry charakteryzujące stolarkę:

oraz istotne parametry szyby:

Materiały prasowe z Gali rozdania nagród

Galeria zdjęćMateriał wideo


Historia TOPTEN

Idea TOPTEN powstała w 2000 r. w Szwajcarii. W 2004 i 2005 r. podobne inicjatywy z sukcesem powstały we Francji i Austrii, a od 2006 r. projekt jest realizowany w Polsce. Obecnie trwa jego czwarta edycja „TOPTEN ACT – Enabling consumer action towards top energy-efficient products”. Zaangażowanych jest 17 partnerów (z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoch).

W ramach projektu TOPTEN realizowany jest od 2012 r. konkurs dla producentów oraz dystrybutorów stolarki okiennej i drzwiowej. W tym roku odbyła się trzecia edycja konkursu. Lista TOPTEN najlepszych w Polsce okien i drzwi dostępna jest w tym serwisie oraz na portalach www.topten.info.pl oraz www.cieplej.pl.

Konkurs TOPTEN Okna jest realizowany w ramach projektu „TOPTEN ACT”. Projekt uzyskał finansowanie z programu Unii Europejskiej Horizon 2020 w ramach umowy dotacji nr 649647.

Celem projektu Topten jest promowanie w Europie najbardziej efektywnych energetycznie urządzeń w różnych kategoriach m.in. sprzęt AGD, biurowy, audiowizualny oraz samochody. Wybór produktów Topten oparty jest o ich efektywność energetyczną i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się m.in. na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje.

W roku 2015 odbyła się trzecia edycja konkursu pod nawą TOPTEN - OKNA 2015. Najlepsza stolarka budowlana.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wskazanie i promowanie na polskim rynku inwestorskim i konsumenckim okien i drzwi o najlepszej efektywności energetycznej przy uwzględnieniu aspektów technicznych oraz ekonomicznych.

Organizatorzy

Mecenasi konkursu

Patroni honorowi

Patroni medialni

UCZESTNICY konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej przeznaczonych do montażu w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Zgłaszana do konkursu stolarka powinna być dostępna na polskim rynku i posiadać wymagane prawem dokumenty potwierdzające deklarowane parametry techniczne wydane przez akredytowane laboratoria polskie lub zagraniczne.

W przypadku uczestnictwa dystrybutorów (importerów) stolarki, dokumentacja zgłoszenia musi zawierać dodatkowo pełnomocnictwo do reprezentowania producenta.

Zasady udziału w konkursie TopTen OKNA

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 1. Przekazanie dokumentacji zgłoszeniowej

Dokumentacja zgłoszeniowa obejmuje:

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie dokumentacji zgłoszeniowej jednego produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres:

Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska s.c. ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław, z dopiskiem Konkurs TOPTEN Okna.
lub drogą elektroniczną na adres:
marek@cieplej.pl (w temacie wiadomości wpisać Konkurs TOPTEN OKNA 2017).

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz w przypadku kwalifikacji do listy TOPTEN zgodą na opublikowanie na stronach:

www.e-stolarka.pl, www.topten.info.pl, www.cieplej.pl

oraz niniejszej informacji o zgłaszanym produkcie. Zgłaszający ponosi całkowitą odpowiedzialność za dane ujęte w karcie zgłoszeniowej i załączonych dokumentach.

 1. Zgłoszenia wielokrotne

Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość stolarki o różnej budowie i różnych parametrach. Każde zgłoszenie do konkursu wymaga opłaty zgłoszeniowej.

 1. Konkursowa opłata zgłoszeniowa

Obowiązuje opłata zgłoszeniowa konkursu TOPTEN w wysokości 500 zł + VAT za pierwszą stolarkę oraz 300 zł +VAT na każdą kolejną.

Opłatę należy uiścić na konto Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju BZ WBK 75 1090 2398 0000 0001 2072 0455 i dołączyć do karty zgłoszeniowej dowodu potwierdzającego realizację przelewu.

W przypadku nieuregulowania należności wniosek nie będzie rozpatrywany.

 1. Kategorie konkursu

Komisja konkursowa ocenia przesłane zgłoszenia w następujących kategoriach:

 1. Warunki kwalifikacji

Kwalifikacja do udziału w procedurze konkursowej będzie przeprowadzona przez Komisję Konkursową na podstawie danych zawartych w karcie zgłoszeniowej. Każdy produkt zgłoszony na oddzielonej karcie zgłoszeniowej będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami zawartymi w pkt 11.

Celem zastosowania kryteriów wyboru jest stworzenie listy dziesięciu produktów najlepszych pod względem ekologicznym i energetycznym dostępnych na polskim rynku.

Listy wybranych produktów mogą zawierać mniej niż 10 produktów, w przypadku, gdy liczba zgłoszonych produktów spełniających kryteria wyboru będzie mniejsza niż 10. Lista może również wynosić więcej niż 10 w przypadku, gdy liczba zgłoszonych produktów spełniających kryteria wyboru jest większa niż 10 i nie ma możliwości wyboru spośród wyselekcjonowanych tylko 10 produktów.

Produkt można w każdej chwili wycofać z rankingu, co wymaga przesłania pocztą rejestrowaną pisemnej rezygnacji.

Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. Wynik konkursu dotyczący danego produktu może być udostępniony Zgłaszającemu na jego pisemną prośbę.

Komisja konkursowa może przeprowadzać na własny koszt weryfikację udostępnionych danych. W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych komisja rezerwuje sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia.

W przypadku braków stwierdzonych w dokumentacji producenci powiadomieni zostaną pocztą elektroniczną o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. W przypadku wprowadzenia Komisji konkursu w błąd wszystkie uzyskane profity będą automatycznie anulowane. O zaistniałej sytuacji poinformowana będzie również prasa fachowa.

Organizator sporządzi bazy danych dla wykonania procedury konkursowej na podstawie zebranych Kart zgłoszeniowych produktów. Oryginalne zgłoszenia przekazane zostaną Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach do archiwum dokumentacji konkursu.

 1. Promocja konkursu TOPTEN Okna

Informacja o konkursie i wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronach:

www.e-stolarka.pl, www.topten.info.pl, www.cieplej.pl

oraz na stronach organizatorów, współorganizatorów, mecenasów i patronów medialnych.

Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie danych instytucjonalnych uczestnika, jeżeli zostanie on nagrodzony lub wyróżniony w Konkursie.

Zakres informacji przewidywanych do publikacji obejmuje podstawowe dane niezbędne dla podjęcia decyzji o zakupie urządzenia dla potencjalnego użytkownika, jak np. producent, typ/model okna, współczynnik przenikania ciepła, bilans energetyczny okna.

Lista najlepszych produktów będzie zamieszczona na stronach www.topten.info.pl oraz na innych stronach internetowych organizatorów oraz patronów medialnych konkursu i czasopismach. Lista okien TOPTEN będzie cyklicznie aktualizowana. Aktualizacja będzie prowadzona w cyklu rocznym.

Zasady oceny stolarki

Ocenie podlegać będzie parametry okna opisane wg normy PN-EN 14351-1+A1:2010 .

Podstawową oceny efektywności energetycznie stolarki okiennej oraz drzwiowej będzie bilans energetyczny wykonany w oparciu o metodologię załączoną do regulaminu oraz opłacalność ekonomiczną w odniesieniu do „cyklu życia” stolarki. Ocenie poddawane będzie okna pionowe typowe jednokwaterowe, rozwierno-uchylne o wymiarach 1,23 x 1,48 x m2, okna połaciowe o wymiarach 0,78 x 1,18 m2 oraz drzwi o wymiarach 0,90 x 2,20 m2.

Ocena podstawowa:

 1. Bilans energetyczny E okna w pomieszczeniu ogrzewanym oraz ogrzewanym i chłodzonym wykonany wg metodologii załączonej do regulaminu konkursu. Ocena 40/100 pkt.
 2. Ocena ekonomiczna stolarki. Obliczone na podstawie załączonego zestawienia stolarki i cennika firmy.

Ocena uzupełniająca okna:

 1. Współczynnik przepuszczalności światła Lt ocenianej stolarki
 2. Wskaźnik oddawania barw szyby - Ra
 3. Klasa odporności na obciążenie wiatrem (ciśnienie próbne, ugięcie ramy)
 4. Wodoszczelność
 5. Izolacyjność akustyczna okna RW(C;Ctr)

Ocena uzupełniająca drzwi:

 1. Klasa odporności na obciążenie wiatrem (ciśnienie próbne, ugięcie ramy)
 2. Wodoszczelność
 3. Izolacyjność akustyczne okna RW(C;Ctr)

Nagroda dla 10 najlepszych aktualnie produkowanych okien

 1. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone na gali rozdania nagród wraz z konferencją prasową w dniu 31 maja 2017 roku o godzinie 16:00 w Warszawie w Hotelu MDM przy Pl. Konstytucji 1.
 1. Miejsce w katalogu z wyróżnionymi produktami.
 1. Lista najlepszych wyrobów będzie zamieszczona na stronach: www.topten.info.pl, www.cieplej.pl, www.e-stolarka.pl oraz na innych stronach internetowych organizatorów oraz patronów medialnych konkursu i w czasopismach.
 1. Prawo do korzystania z logo ogólnoeuropejskiego programu promocji efektywnych energetycznie rozwiązań TOPTEN. Prawo do posługiwania się znakiem TOPTEN, z dopiskiem roku uzyskania znaku (np. TOPTEN 2015, TOPTEN 2017, itp.) będzie przysługiwać na czas nieokreślony dla danego producenta i typu okna na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem konkursu TOPTEN.
 1. Zamieszczenie informacji o wynikach w mediach, które objęły konkurs patronatem. Informacje na polskiej stronie TOPTEN o wynikach konkursu oraz publikacja listy TOTPEN najlepsze okna dostępnych na polskim rynku m.in. na stronie topten.info.pl i www.cieplej.pl.
 1. Opracowanie Etykiety Energetycznej

SEKRETARZ KONKURSU

Marek Klenk
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
tel. kom: 509 202 887
e-mail: marek@cieplej.pl