Obliczenie wskaźnika efektywności energetycznej okna pionowego

Okna pionowe i drzwi zewnętrzne przeszklone traktuje się jako okna pionowe, gdy stosunek powierzchni przeszklenia do powierzchni przegrody jest większy od 25% ( > 0,25).

Obliczenia wykonano przy następujących założeniach:

Wyznaczenie wskaźnika efektywności energetycznej okien pionowych

Dla okna pionowego przyjęto następujący wzór na obliczenie energii użytkowej na ogrzewanie [kWh/m2rok]:

Wyznaczenie efektywności energetycznej okna w okresie grzewczym

Wyznaczanie wskaźnika efektywności energetycznej dla okresu grzewczego wykorzystuje bilans energetyczny okna (pionowego lub dachowego):

dla okien fasadowych

dla okien dachowych

gdzie:

, – zyski słoneczne przez okno pionowe lub dachowe w sezonie grzewczym [kWh/m2rok]

, – straty ciepła przez przenikanie przez okno pionowe lub dachowe w sezonie grzewczym [kWh/ m2rok]

, – straty ciepła przez okno przez infiltrację przez okno pionowe lub dachowe w sezonie grzewczym [kWh/ m2rok]

, – straty ciepła przez okno przez mostek cieplny łączący okno pionowe lub dachowe z konstrukcją przegrody w sezonie grzewczym

Ostatecznie bilans energetyczny opisany jest formułą:

A(v,r,h) – współczynnik klimatyczny zysków ciepła od nasłonecznienia dla okna pionowego (indeks v) lub dachowego (indeks-r), oznacza wpływ zysków słonecznych na efektywność energetyczną w okresie grzewczym (h). Wartość A wyznacza się na podstawie godzinowych symulacji zapotrzebowania na energię referencyjnego budynku mieszkalnego, oddzielnie dla sezonu grzewczego i chłodniczego.

B(v,r,h) – współczynnik klimatyczny strat ciepła dla okna pionowego (indeks v) lub dachowego (indeks-r), oznacza wpływ temperatury zewnętrznej na efektywność energetyczną stolarki okiennej w okresie grzewczym (h). Wartość B wyznacza się na podstawie godzinowych symulacji zapotrzebowania na energię referencyjnego budynku mieszkalnego, oddzielnie dla sezonu grzewczego i chłodniczego.

– długość i-tego mostka liniowego na połączeniu okna lub drzwi ze ścianą,

– i-ty liniowy współczynnik przenikania ciepła pomiędzy oknem a ścianą o referencyjnej izolacji termicznej Usc,ref = 0,15 W/m2K i budowie (od wewnątrz): tynk, cegła silikatowa 24 cm, izolacja, warstwa klejowa na siatce, warstwa tynku cienkowarstwowego, obliczona zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008 zgodnie z rekomendowanym przez producenta sposobem montażu (mostek może być różny w zależności od części okna np. nadproże, węgarek, podokiennik). Mostek liniowy obliczany jest po wymiarach zewnętrznych.

– powierzchnia okna [m2],

– współczynnik przenikania ciepła [W/m2·K], zależny od budowy okna, wyznaczany indywidualnie dla każdego okna;

– szczelność okna wyznaczono zgodnie z obowiązującymi normami [m3/h·m2],

– udział w bilansie dodatkowych osłon takich jak rolety, okiennice, żaluzje określony zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1 lub na podstawie pomiarów wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami [K·m2/W],

– sprawność wykorzystania zysków ciepła w okresie grzewczym,

GLRH stosunek zysków do strat ciepła,

Przy czym:

Sprawność regulacji osłon termicznych należy przyjmować w zależności od rodzaju sterowania:

Klasyfikacja energetyczna stolarki pionowej

Klasyfikację energetyczną okna pionowego przyjęto w oparciu o efektywność energetyczną H,vert obliczoną według wzoru:

Przyjęto klasyfikację od G do A, przy czym klasa A oznacza okno o najkorzystniejszej efektywności energetycznej. Przewidziano również nadchodzący rozwój technologiczny poprawiający efektywność stolarki i przygotowano dodatkowo dwie klasy A+ i A++. Klasę energetyczną okien pionowych wyznacza się na podstawie obliczeniowej wartości efektywności energetycznej, oraz referencyjnej wartości odniesienia - . Wartość odniesienia dla okien pionowych wyznaczono przy następujących założeniach:

– 1,3 W/m2K;

– referencyjna szczelność stolarki, przyjęto szczelność klasy 4, L100 = 3 m3/m2·h;

– referencyjny współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego dla zestawu dwuszybowego z powłoką niskoemisyjną równy 0,63;

– iloraz powierzchni szyby do powierzchni okna równy dla okna referencyjnego o wymiarach 1,48x1,23 m2, wynoszący 0,68;

– referencyjny montażowy liniowy współczynnik przewodzenia ciepła wynoszący dla podokiennika, węgarka oraz nadproża okiennego - 0,05 W/mK;

– wartość dodatkowego oporu cieplnego osłony termicznej równa 0;

- wartość referencyjna długości mostka cieplnego wyznaczona dla połączenia ściany z oknem na 1 m2 okna, obliczony dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m2 równa 2,98, po zaokrągleniu 3,0;

Wartość odniesienia dla okresu grzewczego wyznaczono dla referencyjnych wartości zdefiniowanych powyżej, która wynosi = 95 kWh/m2K

Podział na klasy energetyczne dla okien

Przyjęto klasyfikację w której przegrody spełniające aktualne minimalne wymagania prawne odpowiadają klasie D co oznacza że wartość waha się w przedziale od – 76 do – 95 kWh/m2 okna.

Przedziały energetyczne klas - okna pionowe w budynkach mieszkalnych ogrzewanych

Klasa

[kWh/m2]

[kWh/m2]

G

< - 190

F

≥ -190

< -142

E

≥ -142

< -95

D

≥ - 95

< -76

C

≥ -76

< - 57

B

≥ -57

< - 43

A

≥ -43

Wyznaczenie wskaźnika efektywności energetycznej okien pionowych w pomieszczeniach grzewczych i chłodzonych

Dla stolarki w budynku ogrzewanym i chłodzonym efektywność energetyczną wyznacza się ze wzoru:

Obliczenie zapotrzebowania na chłód wykonuje się zgodnie ze wzorem:

A(v,r,c) – współczynnik klimatyczny zysków ciepła od nasłonecznienia dla okna pionowego (indeks v) lub dachowego (indeks-r), oznacza wpływ zysków słonecznych na efektywność energetyczną w okresie chłodniczym (c). Wartość A wyznacza się na podstawie godzinowych symulacji zapotrzebowania na energię referencyjnego budynku mieszkalnego, oddzielnie dla sezonu grzewczego i chłodniczego.

B(v,r,c) – współczynnik klimatyczny strat ciepła dla okna pionowego (indeks v) lub dachowego (indeks-r), oznacza wpływ temperatury zewnętrznej na efektywność energetyczną stolarki okiennej w okresie chłodniczym (c). Wartość B wyznacza się na podstawie godzinowych symulacji zapotrzebowania na energię referencyjnego budynku mieszkalnego, oddzielnie dla sezonu grzewczego i chłodniczego.

gdzie:

– udział w bilansie dodatkowych osłon przeciwsłonecznych naokiennych takich jak okiennice, żaluzje, refleksole określony zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1 lub na podstawie pomiarów;

– sprawność wykorzystania strat ciepła w okresie chłodniczym;

GLRC stosunek strat ciepła przez przenikanie i nieszczelności do słonecznych zysków ciepła w okresie chłodzenia z uwzględnieniem osłon przeciwsłonecznych;

– współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne powiązane z otworem okiennym (żaluzje, refleksole, itp.);

Współczynnik regulacji osłon przeciwsłonecznych – należy przyjmować zgodnie ze stosowanym systemem sterowania:

Sterowanie ręczne

0,15

Sterowanie automatyczne w oparciu o parametry zewnętrzne

0,20

Sterowanie automatyczne w oparciu o parametry zewnętrzne i wewnętrzne

0,25

– sprawność regulacji i wykorzystania osłon przeciwsłonecznych wyznaczony zgodnie ze wzorem:

gdzie współczynnik regulacji osłon przeciwsłonecznych należy przyjmować zgodnie ze stosowanym systemem sterowania:

sterowanie ręczne

0,65

sterowanie w oparciu o parametry zewnętrzne: temperatura, nasłonecznienie, wilgotność, wietrzność

0,75

sterowanie w oparciu o parametry wewnętrzne i zewnętrzne: temperatura, nasłonecznienie, wilgotność, wietrzność, temperatura wewnętrza, obecność użytkowników

0,85

brak osłon przeciwsłonecznych

1

– stosunek strat ciepła przez przenikanie i nieszczelności bez uwzględnienia wpływu osłon przeciwsłonecznych do słonecznych zysków ciepła w okresie chłodzenia obliczany ze wzoru:

Do wyznaczenie wartości odniesienia przyjęto minimalne wymagania stawiane oknom pionowym w pomieszczeniach ogrzewanych i chłodzonych obejmujące:

Dla tak przyjętych założeń uzyskano wartość EEH+C, vert,ref dla okna referencyjnego - 115 kWh/m2rok.

Klasa D waha się w przedziale do – 92 do – 115 kWh/m2 okna.

Przedziały energetyczne klas - okna pionowe w budynkach mieszkalnych ogrzewanych i chłodzonych

Klasa

[kWh/m2]

[kWh/m2]

G

< - 230

F

≥ -230

< -172

E

≥ -172

< -115

D

≥ -115

< -92

C

≥ - 92

< - 69

B

≥ - 69

< - 52

A

≥ - 52